Kundservice: 010-884 81 69
Måndag - torsdag kl. 09:00 - 20:00
Fredag kl. 09:00 - 16:00
Senast uppdaterad: 05. februari 2019

Marknadsför ditt företag: den strategiska marknadsföringsmixen och dina konkurrenter

Utforma en marknadsföringsstrategi som tillåter dig att konkurrera där du är som starkast.

Marknadsför ditt företag: den strategiska marknadsföringsmixen och dina konkurrenter

Vi på Expertvalet önskar hjälpa dig en bit på vägen mot att bli en framgångsrik entreprenör - läs om de grundläggande marknadsföringsstrategierna i detta inlägg för att få en större förståelse för hur marknader utvecklas. När du sedan önskar införskaffa materiella ting till din verksamhet kan vi även hjälpa dig med detta. Klicka på rubriken för de olika produkterna i huvudmenyn och anmäl ditt intresse för att komma i kontakt med leverantörer av de produkter som ditt företag behöver vid uppstart.

Är du egen företagare och önskar slå dig in på en ny marknad, eller skapa dig ett starkare fotfäste inom en marknad där du redan är etablerad? Marknadsföringsverktyg såsom marknadsföringsmix, strategier för operativ effektivitet och noggrann identifiering och bedömning av nutida såväl som framtida konkurrenter och dessas strategiska aktiviteter kan hjälpa dig att uppnå dina målsättningar. För att driva ett vällyckat företag krävs det att du sätter dig in i marknadsstrukturer och konkurrenskrafter, och uppskattar hur sådana element kommer att förändras med tidens gång.

Marknadsföringsmixens 4 P:n

Marknadsföringsmixen som koncept kan beskrivas genom en rad operativa beslut som ett företag använder för att uppnå dess marknadsföringsmål med hänsyn till eftersträvad målgrupp och marknad. Dessa beslut rör sig om de så kallade 4 P:na - pris, produkt, plats och promotion, vilka klassificerar de aktiviteter som ska genomföras för att företaget ska kunna implementera dess marknadsföringsstrategi:

 • Vilket pris ska vi ta för vår produkt?
 • Vilka attributer skiljer vår produkt från mängden?
 • På vilka platser - inom vilka distributionskanaler - ska vår produkt säljas?
 • På vilket sätt och inom vilka kanaler ska promotionen av vår produkt föregå?

Marknadsföringsmixen innefattar sådana beslut som måste fattas av en företagare för att hans eller hennes verksamhet ska kunna fånga och behålla en differentieringsfördel och eftersträvad målgrupp. Därmed är alla de beslut som fattas inom ramarna för marknadsföringsmixen direkt relaterade till tidigare strategiska val kring målgrupp, målsättning och differentieringsfördel.

Beslut rörandes distributionskanaler och promotion inom marknadsföringsmixen beror på karaktäristikerna och förbruksmönstret hos den målgrupp som företaget anser som en attraktiv marknad för dess produkt. Det är helt enkelt i ditt företags bästa intresse att sälja genom den distributionskanal som bäst passar dina kunder, på samma sätt som det är en god idé att utföra promoteringsaktiviteter inom kanaler som de uppmärksammar och använder.

Eftersträvar du en strategi som tillåter dig att ta ett högre pris för din produkt - ett så kallat premiumpris - måste din produkt ha attributer som skiljer den ut från mängden. En sådan differentieringsfördel är den primära avgöraren för huruvida ett företag kan sälja sin produkt till ett premiumpris, så kom ihåg;

På en konkurrensutsatt marknad kan du enbart ta ett högt pris om konsumenter är villiga att betala detta; om de uppfattar din produkt som signifikant bättre än dina konkurrenters.

Läs även: Strategier för att uppnå konkurrensfördel och lär dig om de olika generiska konkurrensstrategier som företag tillämpar för att uppnå konkurrensfördelar.

Vad gör konkurrenterna?

Utformningen av en marknadsföringsstrategi handlar inte enbart om att försöka tillgodose konsumentbehov - det handlar även om att identifiera och vinna över de konkurrenter som spelar samma spel, inom samma arena. Därför bör dina huvudkonkurrenter analyseras kring en rad frågor när du är i processen av att formulera din marknadsföringsstrategi:

 • Vilka är konkurrenterna?
 • Vilka strategier utövar de i dagsläget och vilka kommer de troligtvis att implementera i framtiden?
 • Inom vilka områden är de sårbara?
 • Inom vilka områden är vi sårbara?
 • Hur konkurrenskraftig är vår produkt med hänsyn till utbud och kvalitet?
 • Erbjuder våra priser ett genuint värde; är vår produkt prisvärd?
 • Är våra promoterings- och marknadsföringskanaler passande för dagens och framtidens kunder?
 • Vad ska vi göra för att bli bättre än våra konkurrenter?

Det är viktigt att du identifierar de konkurrenter som du troligtvis kommer att stöta på inom den marknad du önskar etablera dig på. Speciellt viktigt är det om ditt företag är litet eller om det opererar enligt en nisch-strategy som enbart inriktar sig på ett smalt kundsegment. Detta då mindre nisch-spelare som inte kan dra nytta av stordriftsfördelar riskerar att bli utknuffade från marknaden av större och mer aggressiva konkurrenter.

Läs även: Vad är Porter’s Five Forces? för att få en överblick över vilka marknadsstrukturer och konkurrenskrafer som påverkar en marknads lönsamhetspotential.

Identifiera dina konkurrenter

De enklaste konkurrenterna att identifiera är de som innebär ett direkt hot för din verksamhet - de som säljer produkter som är nästintill identiska med dina, på samma marknad som du befinner dig inom eller önska etablera dig på. Den grundläggande marknadsföringsinsikten är emellertid att en konkurrent för ditt företag är någon som tillgodoser samma kundbehov som du, inte nödvändigtvis med en identisk produkt. Därför bör även indirekta konkurrenter tas med i betraktningen av konkurrenssituationen på din eftersträvade marknad.

Potentiella konkurrenter är sådana verksamheter som i dagsläget inte konkurrerar om samma marknadssegment som du, men som eventuellt kommer att göra det i framtiden. Vidare finns det så kallade “begynnande konkurrenter” - verksamheter som möjligtvis kan utvecklas till konkurrenter i takt med att alternativa teknologier konvergerar.

Identifiera Konkurrenter ModellIllustrationen till höger visar en överblick över de olika konkurrenttyperna som ditt företag kan möta inom en marknad

Med hänsyn till dessa fyra typer av konkurrenter bör du fokusera på marknadsdynamiker och identifiera såväl dagens som framtidens möjliga konkurrenter när du utformar strategier för att effektivt kunna tillgodose en specifik marknad.

Har du en unik affärsidé? - En produkt och kundvärdesproposition som du tror att du just nu är ensam om att ha. Läs då vårt inlägg om “The Blue Ocean Strategy” och lär dig om en strategi som innebär att skapa nya marknader och göra konkurrenterna irrelevanta.