Inkassobolag

Jämför pris och kvalitet på olika inkassobolag - Beställ flera offerter...

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Inkasso - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Vad är beloppet för indrivning?

Det tar mindre än 1 minut!

Med inkasso menas den åtgärd som en borgenär utför gentemot en gäldenär för att driva in en obetald finansiell skuld. Ett inkassobolag är således en verksamhet som för kunds räkning driver in en aktuell skuld, pådragen av kundens kund. Var enskild verksamhet - oavsett bransch och oavsett om verksamheten handlar med konsumenter eller företag, kommer med stor sannolikhet att uppleva kunder som vägrar att betala en faktura. För att få bukt med de problematiska situationer som då uppstår kan ett inkassobolag användas.

Använd ett inkassobolag för att slippa besvärligheter

Om en verksamhet ständigt tvingas driva in en del kundfordringar kan det vara problematiskt att bibehålla en god relation till dessa kunder, i tillägg till att det är en mycket tidskrävande process. Genom att istället använda ett professionellt inkassobolag eller inkassoföretag för sådana aktiviteter kan den aktuella verksamheten frigöra både tid och resurser som bättre behövs vid exempelvis arbetet med att generera ny information om potentiella framtida kunder.

Ett inkassobolag med kompetens för att hantera en indrivningsprocess från början till slut kan med fördel användas av verksamheter inom olika slags branscher, med olika typer av kunder såsom privat- eller företagskunder. Ett sådant inkassobolag försäkrar då att kontinuerligt under processen bistå den verksamhet som är dess kund med nödvändig information kring hur det aktuella fallet fortlöper.

Ett professionellt inkassobolag med lång erfarenhet av att driva in skulder från såväl stora som små verksamheter inom olika slags branscher bör vara tillmöteskommande gentemot de behov och preferenser som dess kunder uttrycker. Att använda ett inkassobolag vid skuldindrivning kan bespara en verksamhet omfattande resurser och besvärligheter.

Ett kompetent inkassobolag bör även värna om dess kunds verksamhet och marknadsanseende genom att prioritera kundrelationer och därmed driva in skulder i enlighet med ett hänsynsfullt bemötande.

Är ert företag i behov av externa inkassotjänster? 

Fyll i formuläret på denna sida så matchar Expertvalet er med relevanta leverantörer. Ni mottar upp til fyra skräddarsydda offerter som ger er möjlighet att jämföra och välja den lösning som passar er bäst. Tjänsten är kostnadsfri och medför inga förpliktelser!  

Inkassoavtal Foeretag

Vad kostar det att använda sig av ett inkassobolag?

Att som verksamhet använda sig av ett inkassobolag kan i de flesta fall löna sig. Olika inkassobolag har skilda prislösningar, relaterade till storleken på det belopp som ska drivas in från en gäldenär. Det är emellertid ytterst viktigt att vara medveten om att den rättsliga processen vid att driva in en skuld kan vara långdragen och kostsam med hänsyn till tids- och resursbruk.

Om en verksamhets kund saktar ner ett fall genom fördröjning och förnekelse kan fallet pågå under flera år. Dessutom riskerar man som borgenär att, vid eventuell förlust av fallet, behöva stå för samtliga rättsliga omkostnader.

En precis avgift för att anlita ett inkassobolag är svår att fastställa på ett generellt grundlag, då denna varierar med typ av betalningsindrivning och total omfattning av fallet. Priset för tjänsten av att låta en annan organisation än den egna verksamheten driva in en skuld varierar även från inkassobolag till inkassobolag.

En del inkassobolag opererar genom att ta ut en avgift för vart enskilt fall, medan andra använder sig av olika slags abonnemangssystem.

Den lösning för skuldindrivning som passar var enskild verksamhet bäst bör skräddarsys och utformas i samförstånd med leverantören av denna tjänst. Därmed bör det noga analyseras och övervägas vilket inkassobolag som är bäst lämpat att hantera vart enskilt fall. En sådan utvärderingsaktivitet företas på bästa sätt genom att låta en kvalificerad aktör bistå med informationsmaterial kring olika inkassobolag. 

Läa mer om inkassoärenden.

Rättsliga åtgärder i samband med inkassobolag?

Då en verksamhet anlitar ett inkassobolag för att driva in en skuld ligger rättsliga faktorer till grund. Detta eftersom den aktuella verksamheten inte på egen hand lyckats indriva de finansiella medel som dess kunder är skyldiga att betala.

För att således få in de medel som verksamheten är rättmätig ägare till kopplas ett inkassobolag in, för att bedriva ytterligare påtryckningar på den kund som vägrar att betala. Inkassobolaget har därmed kapacitet att genomföra aktiviteter och handla enligt rättsliga lagar för att på ett effektivt sätt möjliggöra en betalning från gäldenär till borgenär.

Inkassobolagsrelaterad ränta och avgift

Då en skuld går till ett inkassobolag blir gäldenären, utöver den skuld denne redan har till borgenären, skyldig att betala en lagstadgad inkassoavgift. Gäldenären blir därmed skyldig ett högre belopp än det på den ursprungliga fakturan och ska i de flesta fall även betala borgenären en ersättande dröjsmålsränta, vilken två gånger per år fastställs av Riksbanken.

Inkassobolagsrelaterad bestridan och tvist

Om en gäldenär anser ett inkassokrav vara felaktigt kan detta bestridas. I ett sådant fall har det inkassobolag som anlitats för att driva in den aktuella skulden ingen rätt att göra detta via Kronofogden. Istället måste då inkassobolaget avskriva skulden eller ta målet vidare till en domstol, vilken avgör utkomsten av saken. De extra kostnader som detta tillvägagångssätt innebär måste den förlorande parten betala.

Därmed, när det gäller bestridande av skuld, bör den gäldenär som har invändningar mot skuldkravet alltid vända sig direkt till inkassobolaget med uppdrag av att driva in skulden i fråga. En gäldenär kan även utforma ett förslag gällande uppgörelse - en så kallad amorteringsplan, och lämna detta till inkassobolaget eller borgenären för dessas ställningstagande.

Inkasso

Hur fortlöper ett fall som gått till ett inkassobolag?

En rad olika stadier måste genomgås innan en verksamhet kan sända ett fall till ett inkassobolag:

  1. Försändning av faktura med beskrivning av inköpt vara till aktuell kund.
  2. Försändning av ett flertal påminnelser till aktuell kund (vanligtvis 2-3 stycken), varav den sista av dessa ska innehålla upplysningar om att fallet ämnas överlämnas åt ett inkassobolag eller en advokat.
  3. Försändning av varningar till aktuell kund, inbegripande upplysningar om att omkostnader för inkoppling av inkassobolag eller advokat kommer att uppstå.

Efter att ha genomgått dessa stadier kan en sak överlåtas åt ett inkassobolag. Därefter fortlöper det fall som gått till inkassobolaget enligt följande:

  1. Utomrättslig inkasso utförd av inkassobolag.
  2. Rättslig inkasso utförd av inkassobolag.
  3. Tvångsindrivning utförd av inkassobolag.

Läs mer om hur ni kan kontakta ett inkassobolag