Expertvalet Stipendium 2019
Stipendium för studerande med intresse för företagande och entreprenörskap
Omnämnda i:

Expertvalet Stipendium 2019

Ansökningstiden för stipendiet har gått ut.

Deadline 2019.

Read in English

Årets stipendiet är vald!

Först och främst vill vi tacka alla årets ansökande. Det har varit mycket inspirerande att få läsa alla ansökningar.

Vi vill gratulera årets stipendiat William Gerle.

Motiveringen löd som följande:

I ansökan påvisar han ett driv och intresse för företagande och entreprenörskap, både i och utanför studierna. Vi hoppas att stipendiet ska kunna hjälpa både honom och hans företag att växa!

Stora gratulationer till William!

The scholarship winner has been chosen!

First of all we would like to thank all applicants. It has been an honor and an inspiration to read all of your applications.

We would like to congratulate William Gerle, this years scholarship winner.

In his application he showed passion for and interest in entrepreneurship and business, both within his studies and in his spare time. We hope the scholarship will help him develop both himself and his business.

Congratulations to William!


Expertvalet delar för andra året i rad ut ett stipendium på 5000 kronor till en student med intresse för företagande och entreprenörskap!

Expertvalet vill stödja och hjälpa studeranden som har ett intresse för företagande och entreprenörskap. Expertvalet brinner för att hjälpa företag och entreprenörer i deras vardag med allt från kaffeautomater till kassasystem. Nu vill vi även sträcka ut en hjälpande hand till studerande som kommer att styra framtidens företag.

Vi hoppas att detta stipendium, för andra året i rad, ska kunna hjälpa en student föra sitt intresse för företagande och entreprenörskap vidare. Antingen genom att investera i sina egna kunskaper eller varför inte i sin egen företagsidé.

Vare sig du studerar ingenjörskonst, jordbruk eller marknadsföring går det alltid hitta en koppling till företagande och entreprenörskap. Hitta din koppling och sök Expertvalets stipendium!

Kvalificeringskriterier

För att söka Expertvalets stipendium bör din ansökan innefatta följande dokument.

 1. Ett bevis på att du har studierätt, fram till och med december 2019, vid ett universitet eller en högskola i Sverige. Antingen genom en kopia av ditt studiekort eller ett studieintyg.
 2. Ett ansökningsbrev. Se utförligare information över vad ansökningsbrevet bör innehålla nedan.
 3. Sökanden måste även ge samtycke för att vi ska kunna processa personlig information genom att fylla i och returnera denna blankett.

OBS! Er ansökan kommer inte hanteras utan underskriven inlämnad blankett (inskannad per mejl).

Så söker du stipendiet – Vad ska mitt ansökningsbrev innehålla?

För att söka Expertvalets stipendium bör du skriva en max två sidor lång uppsats som innefattar följande delar.

 1. Din kontaktinformation (för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress) och namn på ditt universitet eller högskola.
 2. En kort beskrivning av dig själv.
 3. Kort beskrivning av dina studier.
 4. Motivera varför du är den perfekta kandidaten för Expertvalets stipendium.
 5. Svara på frågan:

Berätta om den erfarenhet, utanför dina studier, där du har lärt dig mest om hur företagande och entreprenörskap fungerar.

Deadline för ansökan

Deadline för ansökan är den 31 oktober 2019 klockan 23.59. Ansökningar som mottas efter detta kommer automatiskt att diskvalificeras.

Hur väljer Expertvalet ut den rätta kandidaten?

Den rätta kandidaten för Expertvalets stipendium väljs baserat på ansökningsbreven (givet att du uppfyller alla kriterier). Den kandidat som ger den bästa motiveringen till varför hen är den perfekta kandidaten för stipendiet, samt kan ge ett bra motiverat svar på frågan, beviljas stipendiet.

Du meddelas personligen om du har blivit utvald för vårt stipendium, senast 2:a december.

Kontakta oss
Hemsida: www.expertvalet.se
E-post: [email protected]
Telefon: 010-884 81 69

Mottagare av Expertvalets stipendium 2018

Expertvalet tackar alla underbara studeranden som ansökt vårt stipendium på 5000 kronor under 2018. Ansökningarna har varit mycket bra och konkurrensen har varit hård. Vi önskar alla ett stort lycka till i den framtida karriären.

Med en unik inriktning till entreprenörskap och företagande tillsammans med en vilja och passion att hjälpa företag är hon en entreprenör för framtiden.

Många gratulationer till 2018 års stipendiat: Jenny Ollila.

Expertvalet is, for the second consecutive year, granting a 5000 SEK scholarship for students with an interest in business and entrepreneurship!

Expertvalet would like to support students with an interest in business and entrepreneurship in their studies. We are passionate about helping companies and entrepreneurs in their everyday life with finding the best price on office equipment. Now we want to extend that help to the students we see running the companies of the future.

We hope that this scholarship, once again, will help develop a student’s interest for business and entrepreneurship. Either by functioning as an investment in their own skills or investing in their own business idea.

Whether you study engineering, farming or marketing you can always find a connection to business or entrepreneurship within your studies. Be sure to find that connection and apply for Expertvalet’s scholarship now!

Eligibility criteria

In order to apply for this scholarship your application must include the following documents:

 1. Proof that you are an active student, up until December 2019 at a university in Sweden. Either as a copy of your student card or a student certificate.
 2. An application letter. Read more about what should be included in the application letter below.
 3. Applicants are required to indicate their acceptance for processing your personal data through this consent form and submit along with their application (scanned and attached to email is preferred).

N.B. Applications without a signed consent form will not be processed.

How to apply – What should the application letter include?

In order to apply for the scholarship, you have to submit a max two-pages essay, which includes the following parts.

 1. Your contact information (first and last name, phone number and email) and the name of your university.
 2. A short description of yourself.
 3. A short description of your studies.
 4. Give your motivations to why you are the perfect candidate for our scholarship.
 5. Answer the questions below:

Tell us about the experience, apart from your studies, that taught you the most about how business and entrepreneurship works.

Deadline

Deadline for applications is October 31st 2019 at 23.59. Applications received after that will be automatically disqualified.

How is the right candidate chosen?

The scholarship receiver is chosen based on the application letter (given that you fulfil all criteria). The candidate who provides the best motivated answer to why he or she is the perfect candidate and answers the given question best will be granted the scholarship.

You will be personally informed if you are granted the scholarship, at the latest December 2nd.

Contact information
Website: www.expertvalet.se
Phone: 010-884 81 69

Recipient of Expertvalet scholarship 2018

Expertvalet would like to thank all the wonderful students who applied for our scholarship of 5000 SEK during 2018. The applications have all been great and the competition has been tough. We wish all applicants the best in their future carriers.

The winner of the 2018 scholarship had a unique perspective on entrepreneurship and business, combined with a passion to help companies. She truly is an entrepreneur of the future.

Therefore, we want to congratulate, and wish Jenny Ollila all the best in the future!

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?