Expertvalet.se — Skandinaviens största marknadsplats inom B2B
Omnämnda i:
Expressen
Business Insider
Entrepreneur
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 08 juli 2021

Fortsatt brist på kvinnor i Startup-branschen

Bristen på kvinnor i IT-branschen är ett välkänt problem som ältats och diskuterats en längre tid. I synnerhet de senaste åren då Startupvärlden vuxit och tagit allt mer plats i media, har det blivit pinsamt uppenbart att kvinnor inte har en tillräckligt stor roll i tech-revolutionen. Bristen på kvinnor i den “trendigaste” yrkesgruppen är en skamfläck i det svenska näringslivet och samhället överlag.

Flera undersökningar visar att diversitet ökar innovation. I en höginnovativ bransch som Startup-branschen är det således av yttersta vikt att diversiteten syns också i könsbalansen.

Orsaken till denna obalans är att kvinnor inte söker sig till tekniska utbildningar. Detta är ett välkänt problem som man redan i några år jobbat aktivt för att lösa. Man uppmuntrar allt aktivare kvinnor att söka sig till IT-utbildningar och man lyfter aktivt fram kvinnliga förebilder inom IT-branschen.

Situationen tycks dock inte förändras. Nyligen publicerade UKÄ (Universitet Kanslerns Ämbete) en rapport om jämställdhet i de svenska högskolorna. Rapporten “Kvinnor och män i högskolan-2016” visar att situationen är värre än man kanske befarat. Siffrorna är tydliga. Kvinnor söker sig fortfarande inte till utbildningar inom datateknik och programmering. Det utbildas helt enkelt inte tillräckligt med kodande kvinnor. Det mest chockerande i denna rapport är dock prognosen enligt vilken kodande kvinnor i framtiden kommer att minska.

Året är 2016, trenden går neråt och jämställdheten står och stampar på stället.

Kvinnor i startups.

Om du vill använda denna infographic på din hemsida, använd koden nedan:

Få koden
<div style="clear: both;"><a href="https://www.expertvalet.se/blogg/2016/11/kvinnor-i-startups" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://www.expertvalet.se/media/2470077/kvinnor_i_startups.jpg" alt="Kvinnor I Startups" style="width: 100%; max-width: 100%;" /></a></div>
Kopiera

Anpassa bredd:

Startupindustrin fortsätter växa

IT-branschen överlag går dock framåt med stormsteg.
Utvecklingen har de senaste åren varit mycket snabb. Startup- och IT-branschen hör till de snabbast växande branscherna i Sverige. Yrken som programmerare har därigenom också ökat enormt de senaste åren. Mellan åren 2005 och 2013 ökade mängden programmerare med 46% och idag är det det vanligaste yrket i Stockholm. Andelen kvinnor har dock inte ökat. Snarare har den gått neråt.

Andelen kvinnor som jobbar som systemare och programmerare låg på 20% år 2015. År 2006 var siffran 23%. Andelen kvinnor i Startupvärlden i Sverige är 33%. I Silicon Valley är motsvarande siffra 20%. I Europa ligger siffran på 15%. Som tur är detta en siffra som ständigt stiger.

Problemet är dock att kvinnor i Startupföretag till stor del sysselsätter sig endast inom marknadsföring och försäljning.Det säger sig själv att kvinnor måste vara representerade inom alla delområden för att en 50/50 nivå skall uppnås. Dessutom är de största faktorerna som Startupföretag i Sverige verkar inom väldigt tech-baserade. De största sektorerna är Software service, IT-utveckling och App/Web service. Datateknik och programmering är alltså väldigt relevanta kunskaper på denna svenska startupmarknaden.

Fortsatt brist på kvinnor i STEM

Grunden till obalansen är alltså att kvinnor och flickor inte söker sig till de utbildningar som leder till ett yrke inom IT-branschen. Kvinnor är fortfarande kraftig underrepresenterade i de så kallade STEM-utbildningarna (Science, Technology, Engineering Mathematics).

Könsfördelningen på Tekniklinjerna på de svenska högskolorna är 30% kvinnor och 70% män. På Naturvetenskapslinjerna är fördelningen 39% kvinnor och 61% män. De “positiva” siffrorna inom Naturvetenskaperna beror på ämnen som biologi som ofta är kvinnodominerade.

Det är dock i de mest relevanta ämnena som Datateknik som siffrorna ser värst ut. Av de som började studera Datateknik år 2015 var endast 20% kvinnor. År 2007 var motsvarande siffra 21%. Läget har alltså stått oförändrat de senaste 10 åren.

Prognos tyder på dyster framtid

I samband med sin rapport “Kvinnor och Män i högskolan-2016” gjorde UKÄ även en prognos för framtiden. Denna prognos baserades på trender från tidigare år. Enligt denna prognos kommer andelen kvinnor inom datateknik att sjunka. Enligt UKÄ:s rapport kommer könsfördelningen för datautbildade att ligga på 25% kvinnor och 75% män. Den motsvarande siffran för 2012 var 35% kvinnor och 65% män.

En annan undersökning, gjord av analysföretaget DAMVAD Analytics förutspår också en dyster framtid för könsbalansen inom IT-industrin. Även i denna rapport pekar siffrorna nedåt. Undersökningen gjordes på uppdrag av Nordiska ministerrådet och strävar till att undersöka problematiken i könsobalansen. Enligt denna rapport har andelen kvinnor på datateknik utbildningarna sjunkit från närmare 40% år 2007 till att ligga kring 20% år 2014.

Det finns alltså två aktuella studier som båda tyder på samma sak. Kvinnor söker sig fortfarande inte till de ämnen som leder till IT-kompetens. Enligt prognoserna kommer situationen dessutom i framtiden att bli om möjligt ännu värre.

I DAMVAD undersökning gjordes även fokusintervjuer med kvinnor som valt att studera tekniska ämnen. Två intressanta aspekter framkom.

För det första. Enligt de intervjuade är det lärarnas och speciellt föräldrarnas inställning som påverkat dem mest. De flesta kvinnorna som valt ett STEM-ämne hade åtminstone en förälder som själv arbetade inom ett STEM-ämne.

För det andra upplevde många att de särbehandlande och sporrande “flicksatsningarna” för att uppmuntra kvinnor till tekniska ämnen kändes aningen obekväma. Detta eftersom kvinnorna upplevde dessa initiativ i princip understryker att kvinnor inte kan koda eller att de på något sätt är sämre då det kommer till tekniska ämnen.

Så vad betyder då allt detta?

Skall dessa rapporter tas som bevis på att alla de initiativ som gjorts för att öka andelen kvinnor i IT-branschen varit förgäves?

Givetvis inte, men rapporter som dessa tyder på att mansdominansen inom detta område är otroligt djupt rotad. Rapporter som dessa tyder på att man måste arbeta ännu aktivare för en jämn könsbalans. Det finns givetvis organisationer som redan arbetar med detta men detta är ett problem som hela samhället måste arbeta med att lösa.

Problemet är att startupkulturen redan hunnit utveckla en stark manlig kultur. Trots att Startups är ett nytt fenomen och programmering ett nytt yrke, har de båda redan fått prägeln som typiskt manliga. Vi har redan hunnit mytologisera och idolisera de manliga förebilderna och dessa manliga förebilder kommer för en lång tid framöver att prägla startupkulturen. Det kommer alltid att var Bill Gates, Steve Jobs och Mark Zuckerberg som avbildas som de tre vise männen. Och att förändra skapelseberättelsen är inte lätt.

Källor:

http://www.uka.se/download/18.122bab5a156075e25a420d4/1476371748314/kvinnor-och-man-i-hogskolan-2016-16.pdf

http://www.uvm.dk/-/media/UVM/Filer/Ligestilling/PDF16/160311-Rapport-Piger-i-STEM.ashx

http://europeanstartupmonitor.com/fileadmin/presse/download/esm_2015.pdf

https://www.itotelekomforetagen.se/fakta-och-debatt/statistik/statistik-andel-kvinnor-och-man

https://www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140319085430.htm

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2015B16_BR_X10BR1601.pdf