Multifunktionsskrivare

Jämför pris och kvalitet på olika multifunktionsskrivare - Beställ flera offerter...

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Skrivare - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Antal utskrifter per månad?

Det tar mindre än 1 minut!

Multifunktionsskrivare - maskin med allt i ett

En så kallad multifunktionsskrivare, vilken även kan kallas en allt-i-ett-skrivare, är en typ av maskin där funktioner såsom skrivare, scanner, kopiator och eventuellt fax är kombinerade i ett. De flesta organisationer har ett grundläggande behov av sådana funktioner. Därmed är multifunktionsskrivaren en kontorsmaskin som i dag återfinns på flera arbetsplatser.

Marknaden för multifunktionsskrivare är bred med en mängd olika aktörer som leverantörer av denna produkt, vilken återfinns i olika kvalitetsnivå, framställningskapacitet, funktion och prisnivå. Innan inköp av en ny multifunktionsskrivare är det därför viktigt att reflektera över de behov som denna ska täcka, såväl som över vilken leverantör som är bäst lämpad att bistå med en skräddasydd lösning för anskaffning och underhåll av denna.

Använd Expertvalet för att enkelt jämföra pris och kvalitet på mulitfunktionsskrivare! Fyll i formuläret och motta flera skräddarsydda offerter från ledande leverantörer nära er. Tjänsten är kostnadsfri och medför inga förpliktelser!

Printers

Vad är priset för en multifunktionsskrivare?

Vid anskaffning av en multifunktionsskrivare kan man använda sig av olika slags lösningstyper såsom inköp, hyrning eller leasing. Prisnivån för denna typ av vara varierar brett och beror på en mängd olika parametrar. Faktorer som påverkar anskaffningspriset för en multifunktionsskrivare utgörs av maskinens storlek och urval av framställningsbara dokumentvarianter såväl som av design, modelltyp, kapacitet och prestanda.

De löpande driftskostnader som en multifunktionsskrivare innebär beror på konsumeringsmängden av olika slags bläckpatroner, där priset ofta är högre för att framställa dokument i färg, såväl som varianter och mängd av pappersark. Om en organisation således ämnar att framställa dokument i svartvitt eller gråskala finns det besparingar att göra med hänsyn till val av bläckpatroner för multifunktionsskrivaren i fråga.

Köp av multifunktionsskrivare

Priset för att köpa en ny multifunktionsskrivare varierar brett och kan vara en initialt kostsam - men nödvändig, utgift för en verksamhet. Det aktuella priset för en multifunktionsskrivare sammanhänger naturligtvis med produktens storlek, funktion och kapacitet, men även med faktorer såsom design och varumärke.

Läs mer om hur ni hittar bästa multifunktionsskrivaren för er verksamhet

Hyrning eller leasing av multifunktionsskrivare

Genom att hyra eller leasa en multifunktionsskrivare följer fördelen av att en eventuell driftsservice ingår i tjänsten. Leverantören av multifunktionsskrivaren står i ett sådant fall för att maskinen är kapabel att prestera efter full kapacitet, samt att de tillhörande bläckpatronerna blir kontrollerade och utbytta vid lämpligt tillfälle. Därmed blir detta anskaffningsalternativ för en multifunktionsskrivare tidseffektivt och bekvämt för den organisation som nyttjar det.

Att hyra eller leasa en multifunktionsskrivare kan för en kort period vara en god och kostnadseffektiv lösning. Däremot kan det i längden bli mer kostsamt att teckna ett hyres- eller leasingavtal för en multifunktionsskrivare, än det blir att köpa en sådan.

Fördelar vid användning av en multifunktionsskrivare?

Då multifunktionsskrivaren är en maskin med en kombinerad lösning för kopiator, scanner, skrivare och eventuellt fax innebär användningen av en sådan maskin att behovet för att anskaffa och använda olika slags apparater elimineras. Att använda en multifunktionsskrivare som verktyg vid en daglig drift - inom en verksamhet, är emellertid förknippat med fler fördelar.

Några av de fördelar som en multifunktionsskrivare innebär ser ut som följer:

  • Inledande investeringskostnad - engångsutgift, är relativt låg då den enskilda verksamheten kan spara kostnader för ett flertal olika apparater, genom att istället välja att anskaffa en multifunktionsskrivare med kapacitet att utföra en rad olika aktiviteter.
  • Större golvyta kan frigöras inom den enskilda verksamheten, då en kombinerad multifunktionsskrivare tar upp mindre plats än en mängd olika apparater med syfte att utföra olika slags uppgifter.
  • Snabbhet och flexibilitet vid aktivitetsprocesser, i jämförelse med maskiner såsom laserskrivare.

Även om det inte finns några direkta nackdelar med att använda en multifunktionsskrivare så bör man fundera över om det är ett alternativ för er specifika situation. Att betala för funktioner som inte är nödvändiga leder endast till outnyttjade resurser som går till spillo.

 

Multifunktionsskrivare1

Vad ska övervägas vid anskaffning av en multifunktionsskrivare?

Vid anskaffning av en multifunktionsskrivare bör ett flertal element övervägas, då det är många faktorer - såsom kvalitet, kapacitet och pris, som skiljer olika slags typer och modeller åt. Det är därför väsentligt att reflektera över de behov på en arbetsplats som en multifunktionsskrivare ska tillgodose.

Man bör även reflektera över användningen, till exempel:

  • Hur många utskifter/kopior ska produceras dagligen?
  • Vilka storleksformat ska kunna produceras? A3, A4 eller större?
  • Är ni i behov av att producera dokument i färg eller endast svartvitt?

Det är lönsamt att på förhand estimera och fundera över hur maskinen ska användas och i vilken utsträckning. Att införskaffa en multifunktionsskrivare som inte tillgodoser era behov kommer att skapa en flaskhals i produktionen. Medan en överdimensionerad modell leder till outnyttjade resurser och ekonomiska förluster.

Läs mer om A3 skrivare.

Vilka funktioner ska en multifunktionsskrivare ha?

En multifunktionsskrivare innefattar vanligtvis skrivarfunktion, kopiering och skanning. Utöver det så kan maskinen även innefatta nätverksanslutning, funktion för personkonton, fotoutskrivning och fax. Det är därför lönsamt att på förhand estimera vilka funktioner man är i behov av, för att hitta en modell som innefattar dem.

Multifunktionsskrivare finns idag både som med laser funktion och bläckstrålefunktion. För att välja en passande modell bör man värdera vad som utefter konkreta behov väger tyngst - kvalitet eller kvantitet.

Vilket arbetsområde planeras en ny multifunktionsskrivare att användas inom? Är syftet med denna kontorsmaskin att framställa en omfattande mängd dokument var dag, eller är det att framställa högkvalitativa visuella element i färg?

Vilken typ av underhåll och service behövs för en multifunktionsskrivare?

Då en multifunktionsskrivare är en kontorsmaskin som ska behållas och fungera under en längre period är regelbundna kontroller av maskinen essentiell. Att vid anskaffning av en ny multifunktionsskrivare köpa med en service för löpande driftsunderhåll är således att rekommendera.

Genom att förbise och försumma ett kontinuerligt driftsunderhåll av en multifunktionsskrivare utsätter man sig som verksamhetstagare för risken av att i framtiden behöva betala dyra pengar för att reparera eller ersätta maskinen.